เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

  • เมื่อวันที่ 16 มีนาคม อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอทุ่งสง...
  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561  ดร.พัชรี พระสงฆ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.สุกัลยา ปรีชา และอาจารย์ประจำสาขาการบัญชีเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกงาน สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ MT306 ซึ่งโครงการดังกล่าว...
  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา - การฝึกงานทางการตลาด ณ ห้อง MT209 อาคารศรีสรรพวิทย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่4 เข้าร่วมสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการฝึกสหกิจ และฝึกงาน...
  • เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ คณะกรรมการตรวจหลักฐานรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมโดม ชั้น4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จัดโครงการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ พยาบาลจากศูนย์แล็บอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ให้บริการ พร้อมคำปรึกษาในการดูแลสุขภาพแก่นักศึกษา และบุคลากร ณ อาคารศรีสรรพวิทย์
  • เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา และยกระดับสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมโดม...