ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

 

 Upcoming Events

 

 NEWS

e-service.rmutsv.ac.th

epassport.rmutsv.ac.th

ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรระบบสารสนเทศนักศึกษา

ระบบภาวะการมีงานทำบัณฑิตระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS)

ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร

ดาวโหลดเอกสารสำหรับนักศึกษา

ดาวโหลดเอกสารสำหรับบุคลากร

 

 Around Faculty

 

 Education Calendar

History

        Faculty of Management Technology was formerly known as the Faculty of Economics and Business Administration. In the past, year 1979, the College of Technology and Vocational Education, Agriculture Nakhon Sri Thammarat Campus, opened an additional instruction course in High Vocational certificate level the Agricultural Business Management department. Later, the College of Technology and Vocational Education, Agriculture Nakhon Sri Thammarat Campus was given a new royal name as Rajamangala Institute of Technology, Nakhon Sri Thammarat Campus. Read more about History

Philosophy Policy Mission

Philosophy :
To create knowledge, exalt morality and lead wisdom to society

Policy :
Aims to produce graduates who have knowledge, quality, and ethics; aims to provide research service to the society; supports religion, culture and environment. 

Mission :
To create practitioner graduates with creative thinking, keeping pace with technology under excellent management; creating knowledge and morality; and using wisdom to develop business in Thailand towards globalization.  Read more about Philosophy Policy Mission