ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ


อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์
Mrs.Supaporn Chairat
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
https://supapornc.sites.rmutsv.ac.th
supaporn.c@rmutsv.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ์
Asst.Prof.Kornkanok Phoksawat
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://kornkanokp.sites.rmutsv.ac.th
kornkanok.p@rmutsv.ac.th

อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ
Mrs.Sutikan Kaewkongbon
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
https://sutikank.sites.rmutsv.ac.th
sutikan.k@rmutsv.ac.th

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์
Dr.Chanyanoot Morasil
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
https://chanyanootm.sites.rmutsv.ac.th
chanyanoot.m@rmutsv.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์
Asst.Prof.Nuchakorn Kongyarit
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://nuchakornko.sites.rmutsv.ac.th
nuchakorn.ko@rmutsv.ac.th

อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด
Miss Saowaluck Boonrawd
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
https://saowaluckb.sites.rmutsv.ac.th
saowaluck.b@rmutsv.ac.th

ดร.เกศกุฎา โกฏิกุล
Dr.Ketkuda Kotikul
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
https://ketkudak.sites.rmutsv.ac.th
ketkuda.k@rmutsv.ac.th

อาจารย์ปิยะพงศ์ เสนานุช
Mr.Piyapong Senanut
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
https://piyapongs.sites.rmutsv.ac.th
piyapong.s@rmutsv.ac.th


อาจารย์ภูษณะ พลสงคราม
Mr.Phusana Polsongkram
หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน
https://phusanap.sites.rmutsv.ac.th
phusana.p@rmutsv.ac.th

ดร.เบนจามิน ชนะคช
Dr.Benjamin Chanakot
หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
https://benjaminc.sites.rmutsv.ac.th
benjamin.c@rmutsv.ac.th


นางสาวสุภาพร ขุนทอง
Miss Supaporn Khuntong
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
supaporn.k@rmutsv.ac.th