กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 14 กรกฎาคม 2559

       ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 น.- 17.00 น.ณ อาคารหอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเข้าใจกฎระเบียบต่างๆเพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน

 

กำหนดการ "โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่"

07.30 น. -09.00 น.     ลงทะเบียน/ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยและคณะ

09.00 น. -09.45 น.     พิธีเปิด โดย รศ.ประชีพ  ชูพันธ์  พร้อมบรรยายพิเศษ

09.45 น. -10.00 น.     คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

10.00 น. -10.15 น.     รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

10.15 น. -10.45 น.     แผนกงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกำหนดการ และขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

10.45 น. -11.00 น.     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
11.00 น. -12.00 น.     บรรยายในหัวข้อ "ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยกับอนาคตแรงงานไทย" โดยคุณทัศไนย เหมือนเสน
12.00 น. -13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. -13.30 น.     รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
13.30 น. -14.30 น.    เสวนาหัวข้อ "ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ" 
14.30 น. -17.00 น.    นักศึกษาแยกย้ายพบอาจารย์และรุ่นพี่ตามสาขา
17.00 น.                      *****พิธีปิด*****
***หมายเหตุ   แต่งกายชุดนักศึกษา