หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว พร้อมด้วยนางสาวนารียา แข็งแรง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่1 และนำเสนอผลงานวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ (ภาคโปสเตอร์) เรื่อง "การสร้างผู้ประกอบการใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน" โดยดร.สุพัตรา คำแหง, อ.จิราภรณ์ ถมแก้ว, อ.หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์, นส.อมรรัตน์ ธนาวุฒิ, นส.นารียา แข็งแรง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลงาน/รางวัล: