แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คลิกทำแบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ภาพรวมการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการจัดการ

คลิกประเมิน

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยีการจัดการ

คลิกประเมิน