ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ งบประมาณ (บาท) จำนวนงานวิจัย
2000 งบประมาณเงินรายได้ 1,000.00 1
2555 งบประมาณเงินรายได้ 779,000.00 15
2555 งบประมาณเงินแผ่นดิน 1,067,000.00 4
2556 งบประมาณเงินรายได้ 415,200.00 17
2556 งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,755,300.00 11
2557 งบประมาณเงินรายได้ 655,000.00 20
2557 งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,703,000.00 16
2558 งบประมาณเงินรายได้ 333,500.00 11
2558 งบประมาณเงินแผ่นดิน 4,025,100.00 13
2559 งบประมาณเงินรายได้ 277,000.00 10
2559 งบประมาณเงินแผ่นดิน 7,359,700.00 23
2560 งบประมาณเงินรายได้ 375,000.00 18
2560 งบประมาณเงินแผ่นดิน 3,768,520.00 10
2561 งบประมาณเงินรายได้ 120,000.00 6
2561 งบประมาณเงินแผ่นดิน 2,756,500.00 8
แหล่งงบประมาณ