หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประกาศการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2557

การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 ให้นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่เว็บไซต์ http://sis.rmutsv.ac.th/saiyai ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2558 โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. กรอกประวัติ และที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อส่งเอกสารและกำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร
2. พิมพ์เอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และนำมาชำระเงินที่แผนกการเงิน
3. นำหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตส่งที่แผนกงานทะเบียนและวัดผล โดยแนบเอกสาร
- ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ใบเสร็จรับเงิน
- รูปถ่าย ชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป