ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557

การลงทะเบียนภาคการศึกษาฤดูร้อน/2557 วันที่ 14 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายของการเพิ่ม เปลี่ยน ถอนวิชา