ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยมี อ.รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ และ อ.ณัฏฐพัชร์ ตันตระกูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช