ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารการจัดการที่ดี

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 นางสาวสุภาพร ขุนทอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารการจัดการที่ดี ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยาการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในคณะร่วมกันปรับปรุงกระบวนการลดขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการที่ดี ณ อาคารสีนวล มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชสใหญ่