ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ สัมมนา KM ด้านการจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 คณะเทคโนโลย ีการจัดการจัดโครงการ สัมมนา KM ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในชั้นเรียน เพื่อให้คณาจารย์ร่วมระดมความคิดรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสอนนักศึกษาในชั้นเรียน ความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์ทุกสภาพการณ์ อีกทั้งเพื่อหารูปแบบและแนวทางปฏิบัติที่ดี และวิธีการสอนของอาจารย์ในแต่ละชั้นกลุ่มวิชา