ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ผศ.กรกนก โภคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้กับสมาชิกท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 คน เป็นการบริการวิชาการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มช่องทางส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้กับแหล่งชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาผู้นำกลุ่มสมาชิก สามารถที่จะพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสีนวล