กำหนดการดำเนินโครงการสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ได้กำหนดจัดโครงการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมก่อนจบการศึกษา  ดังไฟล์ที่แนบ