ประกาศนักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้ชำระค่าเครื่องหมายไว้

ตั้งแต่ เดือนมกราคม - 30 มิถุนายน 2559 

ให้มารับเครื่องหมายได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

นักศึกษาภาคปกติ    ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2559

นักศึกษาภาคสมทบ  ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2559

( กรุณานำใบเสร็จรับเงินมาด้วย )