ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2559 ลงทะเบียนเว็บไซต์ http://mt.rmutsv.ac.th/system/jobrmutsv