หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ

สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ซึ่งทรงกำหนดจะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ส่วนจะเป็นวัน และเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ตามเอกสารที่แนบ