หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เส้นทางคนรุ่นใหม่...สู่การบ่มเพาะสร้างธุรกิจ

โครงการดีๆที่ไม่ควรพลาด!! INNOOTOP บ่บเพาะคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจ 
ขยายเวลาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2560
กรอกใบสมัคร Online >> https://goo.gl/dhoO42
สำหรับผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมส่งแนวคิดผลิตภัณฑ์ 3-4 หน้า A4 และ คลิปวิดีโอแนะตัวเองและผลิตภัณฑ์ ส่งมาที่ innootop@gmail.com หรือ Inbox

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน OTOP สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ INNOOTOP กระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจ มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน

 

โครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ได้กำหนดกลุ่มธุรกิจ OTOP ไว้ 5 ประเภท ได้แก่ 1. อาหาร 2. เครื่องดื่ม 3. ผ้า เครื่องแต่งการ 4. ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะให้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรม สร้างแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการ Workshop กับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ อาทิ 1. การถ่ายทอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบในเชิงนวัตกรรมของแต่ละแบรนด์ 2.การโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยที่ปรึกษามืออาชีพ ในหัวข้อการตลาดสมัยใหม่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ 3. การพัฒนาแบรนด์ ได้แก่ ชื่อแบรนด์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสลากสินค้า (Tag)  4.การพัฒนาสื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โรลอัพ โมบายดิสเพลย์ และแผ่นปลิวสำหรับแนะนำสินค้า 5.เชื่อมโยงการขายสู่ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 18-30 ปี จำนวน 75 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 35 ราย

กลุ่มที่ 2 เยาวชนที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556-2558 และโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2559  จำนวน 40 ราย