หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พระราชทานชื่ออาคารเรียน

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานชื่ออาคารเรียน

      ในการนี้ สำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคับทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงพระราชทานชื่ออาคาร ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล๐๐๑๐/๓๐๔๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

       อาคารเรียน คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

       พระราชทานชื่อว่า "ศรีสรรพวิทย์"

       หมายถึง อาคารซึ่งเป็นแหล่งความรู้ทั้งปวงอันเป็นมงคล

และพระราชทานราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ประดับที่ป้ายชื่อ