หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มอบรางวัลแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

        อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์จิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาจากการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 4-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  • นายมนต์มนัส ปลอดใจดี จากกีฬา วิ่ง 400 เมตรชาย เหรียญเงิน, วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง และ วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร เหรียญทองแดง
  • นายราชวัตร รามหนู จากกีฬา วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร เหรียญทองแดง
  • นายอภิวัฒน์ แสงตะวัน จากกีฬา วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร เหรียญทองแดง
ผลงาน/รางวัล: