โครงการ โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ จากเยื่อทางใบปาล์ม

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ดำเนินโครงการ โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ จากเยื่อทางใบปาล์ม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช รับเกียรติจาก อาจารย์นันทิพย์  หาสิน และอาจารย์ฉัตรดาว  ไชยหล่อ คณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร

      ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ตระถึงความสำคัญต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ในลักษณะการจัดโครงการที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ชุมชน และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในระยะยาว ซึ่งโครงการ โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมรายได้ จากเยื่อทางใบปาล์มเป็นการนำทางใบปาล์มที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ และนำเยื่อกระดาษที่ได้นั้นนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้พืชเศรษฐกิจให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างบูรณาการ สร้างสิ่งประดิษฐ์จากเยื่อทางใบปาล์ม เกิดมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างรายได้แก่ครัวเรือน ชุมชน พร้อมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคฝีมือ เพื่อเพิ่มมูลค่า   สร้างงานหัตถกรรมกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ชุมชนอย่างยั่งยืน  และเป็นการส่งเสริมให้นำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างบูรณาการ จากการใช้เยื่อทางใบปาล์ม สร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ สร้างรายได้แก่ครัวเรือน ชุมชนอย่างยั่งยืน