หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการบริการวิชาการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดค่าครองชีพเพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ลดค่าครองชีพเพื่อความยั่งยืนแก่ชุมชน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ในลักษณะการจัดโครงการชุดที่ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี แก่ชุมชนในด้านต่างๆ และทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในระยะยาว 

กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

                รับเกียรติวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชไมพร  เพ็งมาก อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร  และอาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน การพัฒนาสมาชิกในกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระบวนการผลิต ให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค