หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา ทุกหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ
กับโครงการ "ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 " 
ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 
ณ ชั้น 1 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ