หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60

งานพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ

จัดโครงการแข่งขันกีฬา MTสัมพันธ์60

ระหว่งวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2560 

ณ สนามอาคารเอนกประสงค์ 70 ปี

  ขอเชิญทุกท่านร่วม ชมเชียร์