หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ศธ0584/470 กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือ

ศธ0584/470 กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน "สื่อศิลป์ ปี5 ตอน Human Rights แลต๊ะ แลใต้"

 

http://pr.rmutsv.ac.th/sites/pr.rmutsv.ac.th/files/470_0.pdf