หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการฝึกอบรม "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน"

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือการปฏบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากกรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด >>>>