หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ศธ 0584/574 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ

ศธ 0584/574

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ 3 ฉบับ

1.หนังสือชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การอบรมหลักสูตรศิลปะการพูด การเป็นพิธีกรและการจัดพิธีการ 

2.หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

3.หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปกร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุมภายในและป้องกันหรือควบคุมความเสียหายตามมาตรการการตรวจเงินแผ่นดิน