หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ "ไสใหญ่วิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560"

    เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ "ไสใหญ่วิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560"

    ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม นักศึกษา และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

และขอแสดงความยินดีแก่

วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการจัดการ  

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดแผนการตลาด Marketing Plan MT Award 2017

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน 

โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดทำบัญชีครัวเรือน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มหาลัยวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการเงิน