หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

แสดงความยินดีแก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ

นายเกียรติศักดิ์ อินทรมณี, นางสาวสุดารัตน์ มนัสชล และนางสาวรุ่งนภา สุขแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาการบัญชี

และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรทัย ชำนาญกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

จากการเข้าร่วม โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษาครั้งที่6 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากหัวข้อการประกวดแผนธุรกิจ เรื่อง โคมไฟประดิษฐ์

ผลงาน/รางวัล: