ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับสนับสนุนโครงการวิจัยมุ่งเป้า 2560 กลุ่มข้าว จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ตามเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาด เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ชื่อโครงการ “ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของประเทศไทย”