หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ สหกิจศึกษา

โครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ และ สหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 งานวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อม ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่างการฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา

พร้อมทั้งรับเกียรติจาก คุณภูชิตย์ มีศรี พนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ศาลจังหวัดทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุนิสา คงแก้ว, คุณปิติสุข ว่องพิพัฒนานนท์ และคุณกัลยาณี เกิดเกตุ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว