จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2560