หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่1/2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการจัดการ ครั้งที่1/2560 พร้อมด้วย คุณอภิชาต บูชา คุณนงลักษณ์ หอมเกตุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์