หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมเสวนา โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง โครงการดังกล่าวจัดขึ้เพื่อสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป