หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ การขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมประชุมโครงการ การขอรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ เพื่อร่วมพิจารณารายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการคูปองวิทย์สำหรับโอทอป ปีงบประมาณ2561