หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศ

ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม วิทยาเขตนตรศรีธรรมราช
ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ และ อาจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร ให้เกียรติร่วมบรรยายในโครงการดังกล่าว