ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบทักษะมาตรฐาน Microsoft Office Specialist Certification Version 2016 รุ่นที่ 15 ระดับอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จากโครงการ More Powerful with New MOS 2016 ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ผลงาน/รางวัล: