หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบทักษะมาตรฐาน Microsoft Office Specialist Certification Version 2016 รุ่นที่ 15 ระดับอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จากโครงการ More Powerful with New MOS 2016 ณ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ผลงาน/รางวัล: