หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานร่วมกัน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมต้อนรับ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อกำหนดการทำงานร่วมกันภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยี งานนวัตกรรม งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานศิลปวัฒนธรรม ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน