หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ดร.สุพัตรา คำแหง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช" 

พร้อมด้วย อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายเรื่อง"การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดแครงสำเร็จรูป"

ในการประชุมวิชาการประจำปี 2560 โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลงานการนำเสนอเรื่องเต็มจะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2560

ผลงาน/รางวัล: