หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา คำแหง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพัตรา คำแหง เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงาน RMUTSV open house 2018 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ผลงาน/รางวัล: