หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณเจนรบ ชนะคาวี และคุณนันทพร บุญชู จากบริษัทประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอข้อมูลการจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐ  เพื่อร่วมมือแก้ปัญหา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างอนาคตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมกัน