หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้การต้อนรับ คุณณัฐนันท์  ดุจดำเกิง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง และบุคลากร เข้าดำเนินโครงการ"ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน" และรับเกียรติจาก คุณธนายุติ ศิวายพราหมณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลแขวงทุ่งสง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คดีผู้บริโภค และการติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 220 คน