หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

บุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

ในระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)" 
CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต ในหัวข้อ : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands - On โดย ดร.สุพัตรา คำแหง 
CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ : การสร้างงานวิจัยเพื่อนำไปใช้สู้การเป็น Thailand 4.0 โดย ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค

ผลงาน/รางวัล: