หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา" ณ ห้องบรรยายแบบ SLOPE ชั้น3 อาคารศรีสรรพวิทย์ และบรรยายพิเศษเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ เข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย การมีส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทางมหาวิทยาลัย