หลักสูตรที่เปิดสอน
EDUCATION

ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ร่วมแสดงความยินดี แก่ อาจารย์ และนักศึกษาการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ และนักศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ“การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในเครือข่ายการจัดการความรู้ของทั้ง 11 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1. รางวัลบทความดีเด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย ประเภทอาจารย์และบุคลากร พร้อมถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ

     จากผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง

     โดย ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อ.สุขกมล รัตนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. รางวัลชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์และบุคลากร 

       จากผลงาน : การสื่อสารขยายผลการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปากพนัง

       โดย ผศ.อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ และ อ.สุขกมล รัตนสุภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รางวัลชนะเลิศผลงานภาคโปสเตอร์ ประเภทนักศึกษา

      จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง

     โดย นางสาวปริชญา เทพมณี นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา และ นางสาวอัจจิมา ทองสง

4. รางวัลบทความดีเด่น ชมเชย ภาคบรรยาย ประเภทนักศึกษา

     จากผลงาน : การสื่อสารเพื่อพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยววิถีชุมชน ล่องแก่งหนานมดแดง

    โดย นางสาวปริชญา เทพมณี นางสาวรัตนธิดา สุขรักษา และ นางสาวอัจจิมา ทองสง

และ ขอชื่นชมนักศึกษาที่ร่วมส่งผลงาน จำนวน 4 ทีม

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการชุมชนกองพัยทหารช่างที่ 402

โดย นางสาวกุลยา จันทร์เดช  นายรุ่งอรุณ  รัตนพันธ์ และ นายณัฐวุมิ วัฒนานิล ( ผลงานโปสเตอร์ และภาคบรรยา )

2. การพัฒนาฐานข้อมูลวัด ตำนาน และความเชื่อ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดย นางสาวนฤมล  แก้วมี  นางสาววรรณชนก เลิศธนกิจไพศาล และ นางสาวสุดารัตน์ ทองแก้ว  ( ผลงานโปสเตอร์ )

 

3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย นางสาวชวิศา  ราชพิบูลย์  นางสาวมณฑาทิพย์ ยอดไสว และ นางสาวอรวดี  เหมทานนท์ ( ผลงานโปสเตอร์ )

4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง

โดย นางสาวนางสาวชญานิศ ย่องนุ่น  นางสาวพฤทธิ์สร เกิดชดุมทอง และ นายชัยมงคล นวลนุช ( ผลงานโปสเตอร์ )