ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 อาจารย์ปิยะ เพชรสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดโครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน" แก่นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความสามารถ และที่สำคัญต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

 โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  คุณเอกพงศ์ มีสุข , คุณสุพรรษา มูลศิริ , คุณอมรรัตน์ เครือพาณิช , และคุณอดิศร เส็นสมเอียด  จาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าทำงาน ” พร้อมด้วยคุณจริณญา มาดอรุณ จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด (TOPGUN) วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน”  ณ ห้อง MT 407 (ชั้น 4) อาคารศรีสรรพวิทย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ