ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์ และ อาจารย์พจนา หอมหวล อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6"  วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

และทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท Poster ระดับดี ได้แก่

นางสาวอุมาวี เพชรอาวุธ นางสาวพรสุดา สายคงทอง นางสาววิภาวี พานชาตรี และ อาจารย์จันทิรา ภูมา (อาจารย์ที่ปรึกษา)

เรื่อง : การพัฒนาระบบสารเทศการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนยอปีก ประมงพื้นบ้านชายฝั่งและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายณัฐพงษ์ รัตนนิพนธ์ นายสุเทพ ถูกต้อง และ อาจารย์จันทิรา ภูมา (อาจารย์ที่ปรึกษา)

เรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศ ชมรมคนรักการถ่ายภาพ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

นายณัฐพล พลฤทธิ์ นางสาวเสาวณีย์ ฉิมเงิน และ อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร (อาจารย์ที่ปรึกษา)

เรื่อง : ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.( กรณีศึกษา สถานีอนามัยตำบลเขาไพร ตำบล เขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

นางสาววาทินี เงินนุช และ อาจารย์พจนา หอมหวล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

เรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจำนำทองคำ

นายอับดุลอาชิ บูโย๊ะ นางสาวสุวนันท์ นาคสีทอง และ นายมูฮัมมัดนัสวี สาอิ

เรื่อง : การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช