ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา”

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ งานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” รับเกียรติจากอาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “บทบาทครูยุคใหม่ “ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิศราพร ใจกระจ่าง อาจารย์สาขาการตลาด  ดร.กัลยาณี ทองเลี่ยมนาค หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ  อาจารย์อัญชลี สนดี อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี และ อาจารย์ภูเด่น แก้วภิบาล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์