ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2560