ผลงานและรางวัล
AWARD

สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ที่มีความประสงค์ตัดชุดสูท  งานบริหารและวางแผน  จัดบริการวัดตัวให้แก่นักศึกษา

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง207 อาคารศรีสรรพวิทย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.